Mavi Dünya
Pembe Dünya

Kasım 2010 için Arşiv

??nk? sadece

Pazartesi, 29 Kasım 2010
Art?k kendini anlatma konusunda cümlelere daha çok i?i dü?üyor minik k?z?m?n.Sab?rla anlat?yor anlayamad?g?m?z zamanlarda.Bugünlerde "çünkü" ve "sadece" cümle sonlar?na getirdi?i yeni kelimeleri... -K?z?m yatmayacak m?s?n? -hay?r? -Neden peki? -Uykum yok çünkü. -?:) -K?z?m tokan? ç?karmam? ister misin? -Hay?r ç?karma,Erva Abla takt? çünkü.:) Yemek soras?; -K?z?m çorba yer misin -Hay?r aye ben matarda yiyece?im sadece Giyim zaman?; Ben çorap giyece?im sadece.:) Bana da SADECE ...
yazının devamı için tıklayın

Son Zamanlara Dair…

Perşembe, 25 Kasım 2010
  Uzun tatil zamanlar? her ?eye al??m?? bizim gibiler için sonras?nda epey zorlay?c? olabiliyor ne yaz?k ki...Tam da al??m??ken okul ve ev aras?ndaki düzene pazartesi ve sal? yine okula gitmek istemeyen bir çocukla i?e gitmenin hüznünü ta??d?m yüre?imde.Oysa eve dönü? vakitlerinde yapt?klar?n? ve ya?ad?klar?n? öyle mutlulukla anlat?yor ki minik k?z?m.Arkada?lar?n? ...
yazının devamı için tıklayın

Tamam Peti

Pazartesi, 15 Kasım 2010
buy term paperh4>    Minik k?z?mla yeniden sakin k?y?larda geziniyoruz.Birlikte oyun oynuyor,sohbet ediyor,okulda yapt?klar?n? konu?uyor ve geziyoruz.Bugünlerde sevdi?i ?eyleri yan?m?za ald?g?m?zdan beri daha kolay e?lik eder oldu bana.Tabi uzatmad???m?z sürece...Belirli bir zaman sonra s?k?ld??? her halinden belli oluyor.E?er bulundugumuz mekanda ondan küçük bir çocuk varsa öpmek ve sar?lmak onun için oyun ...
yazının devamı için tıklayın

G?lruca

Çarşamba, 10 Kasım 2010
Gülruca   B?c?r b?c?r ve harfleri yuta yuta konu?an k?z?ma -Nece konu?uyosun sen yavrum diye sordum.Cevap pek manidar:) -Ayece konu?uyoyum.(Annece konu?uyorum) ******** Gülru çal??mayan oyuncaklar?n? yan?m?za getirdi?inde pilinin bitti?ini söylüyoruz ona.Oda babas?na gidip baba pilini de?i?tir diyor.Geçti?imiz günlerde salondaki ampülün bozuldugundan söz ediyoruz.Gülru yorum yap?yor; -Pili bitti pili...:)best essay writing services
yazının devamı için tıklayın

Yazar Boya

Çarşamba, 10 Kasım 2010
Yazar Boya        Minik k?z?m okula iyiden iyiye al??t? çok ?ükür.Arada ufak a?lamalar d???nda büyük bir keyifle gidiyor okula.Okulda Ela diye bir arkada?? var.Ayecim ben Ela'y? çot seviyorum diyor s?kça:)Ö?retmenini de öyle...Saçlar?n? sabahlar? Erva Abla ba?layacak diye benim toplamama izin vermiyor.Ben de mutlu oluyorum.Ya da vicdan?m?n s?z?s?na iyi geliyor diyelim...     ...
yazının devamı için tıklayın

Benim k?z?m ?ok tatl?

Çarşamba, 10 Kasım 2010
  Minik k?z?m do?du?undan beri onu kuca??mda sallar çe?itli ninniler söylerdim.Sonra ona özel bir ?eyler söyleyeyim ya da ba?ka bir deyi?le uyduray?m dedim. Devam? gelmeyen melodisi olan bir ?ark?m?z oldu; *Benim k?z?m çok tatl? hem de çok ak?ll? Uykusu gelmi? o zaman gözlerini kapamal? ( a?a??dan yukar? da sa?dan sola da okunsa uyduruk casino ...
yazının devamı için tıklayın

"f?st?t"

Çarşamba, 10 Kasım 2010
Minik k?z?m bugün her zaman yapt?g? gibi beni doya doya öptü,sohbetimiz s?ras?nda ayecimseni çok seviyorum dedi.Sonra yana??mdan bir makas al?p "f?st?t" dedi gülerek.:)Nerden duydu,kimden ö?rendi casino online bilinmez ama pek bir e?lenmi?e benziyordu benim ?a?k?nl???m kar??s?nda.Gece boyu bana ve babas?na "f?st?t"diyerek tamamlad? günü benim f?st?k k?z?m.:) an argumentative essay
yazının devamı için tıklayın

25 Ekim 2010 Pazartesi

Çarşamba, 10 Kasım 2010
25 Ekim 2010 Pazartesi   Zorlu ve yo?un dönemler b?rakt?k ard?m?zda...Sinirlenmek ve bö?üre bö?üre a?lamak ??klar?ndan birini tercih etmeyi çok diledi?im,kendimi tuttu?um,di?lerimi s?kt???m,uykusuz kald???m,hayat tela?lar?,i? yo?unlu?u derken kendimi ve hissetme duygumu kaybetti?im zamanlar oldu...   Uykuya direnen minik k?z?n,okuldan hemen sonra saat 15'den 23.00 e kadar "beni al"diye a?layan annesi olarak,kaliteli zaman ...
yazının devamı için tıklayın

10 Ekim 2010 Pazar

Çarşamba, 10 Kasım 2010
10 Ekim 2010 Pazar    Anneli?im bir ileri bir geri seyrediyor bugünlerde...Gülru her gün bizi ?a??rtarak büyüyor,lakin   bir de  "anne bu imtihan? geçti?ini dü?ünüyordun.Hadi ?imdi sa?lama zaman?"diye bir de geri ad?m atmay? ye?liyor.     Bugünlerde tek elle ne çok i? yapabildi?ime inanam?yorum.Sürekli "anne beni al"dedi?i için minik k?z?m,sol elimde Gülru sa? elimle di?er i?leri ...
yazının devamı için tıklayın

ba?ard?m…

Çarşamba, 10 Kasım 2010
ba?ard?m...    Minik k?z?m sal?nca??nda ordan oraya z?plarken bir ara bir ?ey söyledi kendince.Ben tam ne dedi?ini anlayamad???m için e?ime sordum...Me?er minik k?z?m "Aye bak ba?ard?m"diyormu?.Kendisi için yapt??? bir ?eyi tan?mlamas?na "hadi can?m"diye tepki verdim ama bilinçli bir ?ekilde söyledi?ini görünce k?z?m beni daha ne  kadar ?a??rtaca??n? ?a?k?nl?kla bekliyorum...Muhtemel ki Cailollu'nun ...
yazının devamı için tıklayın