Mavi Dünya
Pembe Dünya

Eylül 2010 için Arşiv

23 Eyl?l 2010 Per?embe

Salı, 28 Eylül 2010
23 Eylül 2010 Per?embe Minik kızımın sıklıkla söylediği ilk kelimesi "amaaa"...Şartlı "ama" cümlesi  değil bu tabi...İsteklerini ne kadar istediüini belli eden ve tezini güçlendiren bir "ama""...Sondaki "a"yı biraz uzatınca minik kızın söylediği şeyin yüreğinizi ısıtmaması imkansız... "Ben cailllou seyreedeğim amaaa" "Babam bana nutella aldı amaa" "Parka gideceğim amaa"  yazarken bile minik kızımın sesiyle kulağımda... "Ama" ...
yazının devamı için tıklayın

zor bir g?n?n ard?ndan….

Salı, 28 Eylül 2010
zor bir günün ard?ndan.... 20 Eylül 2010 Pazartesi      Minik k?z?m  Sevgi Çemberi Anaokulunun ö?rencisi oldu bugün. Babas?yla geçen yaz tatilinin ard?ndan iki alternatif olan okul ve ona bakacak birini bulma seçene?inden okulu tercih etmenin zorlu?unu ya?ad?,hüznünü ya?att?...Geçti?imiz hafta radyoya birlikte gitme yöntemini bir arkada??m?n deste?iyle denedik ama son gün o kadar çok a?lad? ki ...
yazının devamı için tıklayın

17 Eyl?l 2010 Cuma

Salı, 28 Eylül 2010
17 Eylül 2010 Cuma        Minik k?z?m bugün konu?ma aras?nda tamam m? k?z?m soruma; -Tamam ayeci?im diye yan?t verdi.Bakt? annesi bu duruma fazla sevindi.Tüm gece boyu cümlelerinin sonunu anneci?imle bitirdi.     Onay?n? tamam ayeci?imle,?tiraz etmedi?ini peki ayeci?imle itirazlar?n? da hay?r ayeci?imle ifade etti.Öyle tatl? tatl? söylüyor ki bunlar? her defas?nda mutluluktan uçuyorum adeta...Hay?rlar? ...
yazının devamı için tıklayın

En Ba??ndan..

Salı, 28 Eylül 2010
buy essayh3 class="post-title entry-title" style="text-align: center;"> En Ba??ndan... 15 Eylül 2010 Çar?amba  Bugünlerde pek çok arkada??m?n anne olaca?? haberlerini al?yorum.Bu sayfada hamileli?i ili?kin hiç bir ?ey payla?mad?m. Hamileyken ba?ka tecrübelerin çok önemli oldu?unu  ve bir kad?n?n hayat?nda bir bebek bekledi?i haberini ald??? zamandan itibaren hiç bir ?eyin eskisi gibi olmad???n? biliyorum.O sebeple ...
yazının devamı için tıklayın

13 Eyl?l 2010 Pazartesi

Salı, 28 Eylül 2010
13 Eylül 2010 Pazartesi                            "Menim ad?m Bülyu" diyor benim minik k?z?m bugünlerde.Süt karde?ine özlemle s?ms?k? sar?l?yor.Kendinden küçükleri ?efkatle öpüyor,ona verilen ?ekerleri arkada?lar?yla payla??yor ama uyumay? hiç sevmiyor...    Ben hamileyken geceleri geç uyurdum ve geceleri geç uyuyan bir çocu?um olaca??ndan emindim ki Gülru hiç erken uyuyan bir çocuk olmad? do?du?undan beri...Geç yatan geç ...
yazının devamı için tıklayın

30 A?ustos 2010 Pazartesi

Salı, 28 Eylül 2010
custom essay orderh2 class="date-header" style="text-align: center;"> 30 A?ustos 2010 Pazartesi    Küçük k?z?m geçti?imiz cumartesi iki ya??n? doldurdu.Minikler için pek çok karar ad?na önemli bir dönüm noktas? iki ya?.    Daha öceki yaz?larda k?z?m? ayr? bir yatakta yat?rma çal??malar?mdan söz etmi?tim.A?lamas?na direnmek yerine birlikte yatmay? tercih ettti?imden de bahsetmi?tim.Sonra asl?nda do?ru bir tercih yapt?g?m?z? ...
yazının devamı için tıklayın

2.y?l mektubu

Salı, 28 Eylül 2010
common application essaysh3 class="post-title entry-title" style="text-align: center;"> 2.y?l mektubu 23 A?ustos 2010 Pazartesi                                         Can?m K?z?m!   Art?k iki ya??ndas?n...Sana yazd???m her bir an? ard?mda iz b?rakmak gibi geliyor bana...Kendimle yeniden yüzle?mek için "an?"lar? takip edece?im anla??lan...   Bir süredir bize emanet edili? sebebini dü?ünüyorum.Neler ya?ayacag?m?z?n i?aretidir acaba bu seçilmi?lik??n?allah  üçümüz içinde yarat?l?? sebebimizi ke?fetme ...
yazının devamı için tıklayın

19 A?ustos 2010 Per?embe

Salı, 28 Eylül 2010
19 A?ustos 2010 Per?embe      Gülru sanki park turnuvas?na kat?lacak gibi her gün parkta bizi ?a??rtan hareketler yapmaya devam ediyor.Kendinden büyük çocuklar?n cesaret edemedi?i yerlere "aye bat"diye ç?karken hem cesur oldugu için mutlu oluyor,hem de tehlikeli buldugum için endi?eleniyorum.Ama tutabilene a?k olsun...    Bugünlerde bir annelik e?i?ini daha kolayl?kla atlatt?k in?.?ki ya?a ...
yazının devamı için tıklayın

02 A?ustos 2010 Pazartesi

Salı, 28 Eylül 2010
02 A?ustos 2010 Pazartesi    Uzun zamand?r yazmak istiyorum ama elim bir türlü varm?yor klavyeye.Kafamda yazd???mdan m?d?r nedir hiç bilgisayar ekran?na dü?medi dü?üncelerim.Söz etmem gereken dört kitap var oysa...Bir de annelik maceralar? elbette.Asl?nda böyle bir giri?i neden yapt???m? bilmiyorum.Zira en ba??ndan itibaren kendim içi yazd???m? dü?ünüyordum.Hala öyle ama yazd?klar?m bekleniyor gibi ...
yazının devamı için tıklayın

22 Temmuz 2010 Per?embe

Salı, 28 Eylül 2010
write my essayh2 class="date-header" style="text-align: center;"> 22 Temmuz 2010 Per?embe    S?caklar oldukça yorucu...Konu?may? ve dü?ünmeyi zorla?t?racak kadar hem de...Akl?mdan s?ra halinde geçen kelimeler nas?l oluyor da sesle bulu?unca bu kadar "anlams?z"oluyor anlayam?yorum.Cümlelerim ç?kmak istemiyor zihnimden...                                ****     Burda daha önce yazd?klar?m? okuyunca farkediyorum ki,her bir yenilik bir öncekini unutturuyormu?.Hat?rl?yorum san?yorum ama ?imdi ...
yazının devamı için tıklayın