Mavi Dünya
Pembe Dünya

Lokum d?nemi

  Bugünlerde ya?ad???m?z sürece bu ismi verebilirim rahatl?kla…Birlikte geçirdi?imiz onbe? tatilde Gülru birden büyüdü sanki…O ba??ml?l?k dönemlerinin ard?ndan art?k kendi ba??na var olana,sorular soran,?a??rt?c? cevaplar veren,sorgulayan,tart??an,uzla?an,oynayan,gitti?i ortamlarda hemen bir arkada? bulmaya çal??an,sosyal ama yine de o mahçup edas?n? devam ettiren bir minik k?za döndü…

 Yaln?zca sevdi?i biri onunla ilgilenmezse huysuzlanabiliyor,onun dilinde vurmak benimle ilgilenmeni istiyorum anlam?na geliyor…Babas?na teyzesine bu ?ekilde anlat?yor kendini güzel k?z?m…

Geçenlerde sana küstüm ben diyen teyzesine "Bu evde küsmek yok demi?" mesela…

Kar ya?d??nda birlikte kar oynamaya gittik…Öyle ne?eliydi ki…Yatt?,ko?tu,kardan adam yapt?,benim kar?n üstünde yatarken resmimi çek dedi…Çok e?lendi çok…

Asl?nda onlar?n dünyas?nda pek çok ?eyin bir kar??l??? oldugunu da anl?yorum bir kez daha.Mevlüt kandilinde e?imle akrabalar?m?z? arayacag?m?za dair konu?urken,

-Neden arayaca??z anne dedi?

-Bugün Peygambrimizin do?um günü o yüzden arayaca??z dedim,

-Peygamberimiz pasta m? üflemi? bugün anne diye sordu:))

-hay?r k?z?m dedim…Peygamberimiz bugün do?du ve biz onu çok sevdi?imiz için bugünü dua ederek ve insanlar? tebrik ederek geçiriyoruz dedim…:)

-h?mm dedi yine…Do?um günü onun gözünde mum üflemek çünkü…Hata onda de?il ki,toplumsal kodlar?m?zda…

Öyle gururlu ki..Diyelim ki reddedildi kom?umuzun k?z? taraf?nan oyun talebi,a?lamak için kendine ba?ka bahaneler buluyor…

Ve en çok onurlar?n?n korunmas?n? seviyorlar…

Bu ak?am pi?irmek üzere oldugumuz makarnadan biraz dökmü? yere,

-Olsun k?z?m dedim,hallederiz,onlar? da y?kar ekleriz…

-Te?ekkür ederim anneci?im dedi bana

-Neden te?ekkür ettin diye sordum

-Çok mutlu oldum k?zmad???n için dedi…?imdiye kadar hiç k?zmad?m diyebilirim.Ama san?r?m k?zanlar? gördükçe bu fark kafas?nda daha da ?ekillendi…

Velhas?l kelam farkediyorum ki bir kez daha…?nsan insana dair tan???kl???n? önce çocuklarla ba?latmal?…Çok seviyorum çocuklar?, incinmeleri,zarar görmeleri,onurlar?n?n k?r?lmas? mahvediyor beni…Gözlerinden akan damlalar beni benden ediyor.Hemen müdahale etmek istiyorum,biliyorum yersiz ama tek yapabildi?im bu…Anneleri de anlamaya çal???yorum ama en çok çocuklar?…Onlar?n masumiyeti hepimizin kirlerini temizlemeye yeter bence…

customer service jobs from home

Yorum yapma kapalı.