Mavi Dünya
Pembe Dünya

‘Yazılar’ kategorisi için Arşiv

02 Haziran 2010 ?ar?amba

Salı, 28 Eylül 2010
02 Haziran 2010 Çar?amba     Minik k?z?mla bugün i?e gitmeden önce konu?urken;   Gülrucum dua et de park?m?z çabuk bitsin in?.o zaman seni s?kça parka götürürüm dedim.O an küçük k?z?ma bakt???mda minicik ellerini aç?p bir ?eyler söylemeye çal??t?g?n? gördüm.Nas?l bir masumiyet,nas?l bir huzur bu anlatamam.Hiç bozmayal?m in?.bu masumiyeti,bir anne olarak iyilerle ve ...
yazının devamı için tıklayın

Ana k?z

Salı, 28 Eylül 2010
essay writerp>   Ana k?z  bugünlerde sakin sulara demirledik gemimimizi .Gayet sukunetle ve mutlulukla geçiriyoruz vakitlerimizi.Ba??ml? ili?kimiz ?imdilik birbirine ba?l? anne k?z ili?kisine döndü,bakal?m ilerleyen günler ne gösterecek.   Konu?maya çal??ma çabalar? da çok ilginç.T?pk? yabanc? bir dili ö?reniyor gibi söyleyebildi?i bir kaç kelimeyle anlat?yor derdini.   Geçenlerde "baba bizi adda götürür müsün" de ...
yazının devamı için tıklayın

Anneler ve K?zlar?

Salı, 28 Eylül 2010
Anneler ve K?zlar? 23 May?s 2010 Pazar   Küçükken annemin topuklu ayakkab?lar?n? giymekten büyük bir mutluluk duyard?m.Ayna kar??s?na geçer,uzun boylu halimi hayal ederdim anneme yakalanana kadar:)Büyümek topuklu ayakkab? giymekti benim için bir anlamda.?lginçtir ?imdi hiç topuklu ayakkab?m yok.Buna ra?men minik k?z?m topuklu ayakkab?lar? annesinden önce ke?fetti.Topuklu ayakkab? görmü?se gitti?imiz yerlerde, ç?kart?p hemen ...
yazının devamı için tıklayın

Biliyorum sen bir meleksin…Bana yard?m i?in g?nderildin…

Salı, 28 Eylül 2010
Biliyorum sen bir meleksin...Bana yard?m için gönderildin... 18 May?s 2010 Sal?         Her çocuk anne ve babas?n?n gö?sünden kalbini ç?kar?p temizleyen bir melektir, bana kal?rsa...    ?nsan?n en yal?n halinin emanetçisi oldu?umdan beri hayat?,insanlar?,nesneleri ona anlatmaya çal???yorum.Art?k ac?lar?m?n,sevinçlerimin,hüznümün ve ya?ad???m her ?eyin bir anlam? oldu?una daha çok inan?yorum.   Onun bir kötülü?ü bizden ö?renmesi ihtimali ...
yazının devamı için tıklayın

A??r a??r ??kacaks?n bu merdivenlerden…

Salı, 28 Eylül 2010
A??r a??r ç?kacaks?n bu merdivenlerden... 11 May?s 2010 Sal?   Dese de Ahmet Ha?im minik k?z?m tüm h?z?yla merdiven ç?k??lar?na ve ini?lerine devam ediyor.Bu onun için öyle bir tutki ki saatlerce b?km?yor,y?lm?yor,enerjisi durmuyor.Ne yapaca??m? ?a??rm?? durumday?m.Dubleks bir eve gitmek,merdiveni olan bir restoranta gitmek,merdivenli bir salonda dü?üne kat?lmak bizim için tam bir ...
yazının devamı için tıklayın

Uzun zaman?n ard?ndan…

Salı, 28 Eylül 2010
Uzun zaman?n ard?ndan... 28 Nisan 2010 Çar?amba    Küçük k?z?m 21 Nisan itibariyle 20.ay?n? bitirdi.H?zla büyüse de ona bakt?g?m her an kuca??ma verdikleri o an? hat?rl?yorum.Az önce bebeklik hallerine bakt?k yeniden...?yi ki en ba??ndan  her an? birlikte de?erlendirerek geçirmi?iz.Pek çok video görüntüsü var,kendi küçüklü?üne ?ahit olmas?n? arzulad???m.Belki de bu sebeple kendi yarat?l?? gayesini bizden çok daha ...
yazının devamı için tıklayın

G?lru ve merdiven

Salı, 28 Eylül 2010
Gülru ve merdiven 17 Nisan 2010 Cumartesi    Gülru son sürat gezmelere devam ediyor.Merdiven ç?k?p inmek en büyük zevki.Hatta b?kt?rana kadar.Dün dubleks bir eve gitti?imizde tam 4 saat boyunca merdiven inip ç?kmaktan b?kmad???n? görünce sevdi?i ?eyler üzerindeki hali beni korkutmad? de?il.Üç insan eskitti bu süre zarf?nda kendisiyle ilgilenen ve yorulan...:)Ama o ...
yazının devamı için tıklayın

K?z ?ocu?u Nas?l Yeti?tirilir

Salı, 28 Eylül 2010
K?z Çocu?u Nas?l Yeti?tirilir 29 Mart 2010 Pazartesi    ?u an m???l m???l uyuyan k?z çocu?u bana hergün anneli?imi sorgulatmaya devam ediyor.Bir gün kendimi  dünyan?n en mutlu annesi hissederken ba?ka bir gün Allah'?m nas?l kalkaca??m bunca sorumlulu?un alt?ndan hissiyle ya??yorum.Bütün gece her?eyi a?layarak yapt?rmaya ça??an bu ?irin ufakl?k hafta sonu birlikte parka ...
yazının devamı için tıklayın

23 Mart 2010 Sal?

Salı, 28 Eylül 2010
mac antivirus softwareh2 class="date-header" style="text-align: center;"> 23 Mart 2010 Sal?   Pazar günü itibariyle ana k?z hastal?klar?m?z? da yan?m?zda getirerek döndük.Dönü? yolu da t?pk? giderken oldu?u gibi sorunsuzdu çok ?ükür üstelik bir buçuk saate yak?n feribot s?ras? beklemi? olmam?za ra?men.Hatta art?k yolculukta profesyonel olan k?z?m arabaya biner binmez tv ekran?n? gösterip aç ...
yazının devamı için tıklayın

G?lruca…

Salı, 28 Eylül 2010
Gülruca... 19 Mart 2010 Cuma    Bugün Gülru'ya ye?enimiz Sude'nin ismini ö?renmesi için Sude de k?z?m dedim.Bana"abu" diye cevap verdi.Bir kaç kez ayn? soruya ayn? cevab? verince önce mana veremedim.Sonra anlad?m ki ben ona Sude derken o su de k?z?m anl?yormu?.:)Ve su diyormu? kendi dilince.Epey ilginç ve esprili buldum dü?ünce yap?s?n?.Bakal?m ...
yazının devamı için tıklayın