Mavi Dünya
Pembe Dünya

Eylül 2010 için Arşiv

K?z ?ocu?u Nas?l Yeti?tirilir

Salı, 28 Eylül 2010
K?z Çocu?u Nas?l Yeti?tirilir 29 Mart 2010 Pazartesi    ?u an m???l m???l uyuyan k?z çocu?u bana hergün anneli?imi sorgulatmaya devam ediyor.Bir gün kendimi  dünyan?n en mutlu annesi hissederken ba?ka bir gün Allah'?m nas?l kalkaca??m bunca sorumlulu?un alt?ndan hissiyle ya??yorum.Bütün gece her?eyi a?layarak yapt?rmaya ça??an bu ?irin ufakl?k hafta sonu birlikte parka ...
yazının devamı için tıklayın

23 Mart 2010 Sal?

Salı, 28 Eylül 2010
mac antivirus softwareh2 class="date-header" style="text-align: center;"> 23 Mart 2010 Sal?   Pazar günü itibariyle ana k?z hastal?klar?m?z? da yan?m?zda getirerek döndük.Dönü? yolu da t?pk? giderken oldu?u gibi sorunsuzdu çok ?ükür üstelik bir buçuk saate yak?n feribot s?ras? beklemi? olmam?za ra?men.Hatta art?k yolculukta profesyonel olan k?z?m arabaya biner binmez tv ekran?n? gösterip aç ...
yazının devamı için tıklayın

G?lruca…

Salı, 28 Eylül 2010
Gülruca... 19 Mart 2010 Cuma    Bugün Gülru'ya ye?enimiz Sude'nin ismini ö?renmesi için Sude de k?z?m dedim.Bana"abu" diye cevap verdi.Bir kaç kez ayn? soruya ayn? cevab? verince önce mana veremedim.Sonra anlad?m ki ben ona Sude derken o su de k?z?m anl?yormu?.:)Ve su diyormu? kendi dilince.Epey ilginç ve esprili buldum dü?ünce yap?s?n?.Bakal?m ...
yazının devamı için tıklayın

?lk sefer….

Salı, 28 Eylül 2010
adobe acrobat downloadh3 class="post-title entry-title" style="text-align: center;"> ?lk sefer....      Biz küçükken otobüslerde sigara içilirdi,çift katl? olanlar sigara içenler ve içmeyenler diye ikiye ayr?lm??t? desem k?z?ma,ya da böyle iki kez servis nerde suyu bile isterken çekinirdik desem ?imdiki teknolojiye ?ahitlik etmi? k?z?m inan?r m? acaba?   Çar?amba günü minik k?z?mla ilk kez ...
yazının devamı için tıklayın

E?refpa?al?lar

Salı, 28 Eylül 2010
  Annemin bize geli?ini f?rsat bilerek uzun zamandan sonra e?imle  E?refpa?al?lar filmini seyretmeye gittik.O kadar al??m???z ki üç ki?ilik gezilere giderken de dönerkende tek bahsetti?imiz konu Gülru idi.?lk kez böyle bir sosyalli?e cesaret etti?imiz için durup durmayaca?? hususunda da endi?eliydim ama ma?allah filmin sonunda eve döndü?ümüzde mutlulukla kar??lad? minik k?z?m ...
yazının devamı için tıklayın

A—Sosyal Hayat

Salı, 28 Eylül 2010
A---Sosyal Hayat 07 Mart 2010 Pazar     Gülru bugünlerde yaln?zca onunla konu?mam? ve onunla ilgilenmemi istiyor.Mesela gitti?imiz bir arkada? davetinde ben konu?urken tutuyor elimden ve beni di?er odaya götürüp burda otur diye i?aret ediyor.E?er dedi?i olmazsa ba?l?yor a?lamaya.Bu sebeple san?r?m bu dönemde bu görü?melerin say?s?n? azaltmam gerekecek.Evde gayet mutlu ve sorunsuz ...
yazının devamı için tıklayın

Minik k?z?m

Salı, 28 Eylül 2010
software downloadsp> Minik k?z?m çok ?ükür ki iyile?ti.?lk bir kaç gün hastal?k huysuzlu?u da emanet edip gittiyse de ?imdi her?ey normale döndü neyseki...    Gülru ilk kez hastaland?.Ben de bu konuda tecrübesiz bir anne oldu?um için hem panikledim hem de çok üzüldüm onun hasta haline...Rabbim uzak etsin herkesten.    Gülrucuk annesine yard?m etmeye bile ba?lad? ...
yazının devamı için tıklayın

K???k k?z?m

Salı, 28 Eylül 2010
Küçük k?z?m sabaha kar?? ate?lendi ve istifra etti.Bir kaç gündür Anadolu Yakas?nday?z.Hava de?i?iminden,s?cakl?k farklar?ndan ü?üttü san?r?m.?u anda ald??? ilac?n etkisiyle uyuyor.Annesi de çok üzgün.Kuzucuk aye aye diye hep annesinin kuca??nda olmak istiyor.Annesi de onun için dua ediyor,dua bekliyor...cheap computer software
yazının devamı için tıklayın

17 ?ubat 2010 ?ar?amba

Salı, 28 Eylül 2010
17 ?ubat 2010 Çar?amba  Önce resme uzun uzun bak?n lütfen...             Akl?n?za ilk gelen ?ey nedir resimler ilgili? Muhtemelen cinnet geçirmi? ve çocu?unu pencereden atan ya da atmakla tehdit eden bir anne profili tasavvur etti zihniniz.(Haberden haberdar de?ilseniz tabi:)      Oysa zihnimiz  bizi feci yan?lt?yor.Kad?n ne cinnet geçirmi? ne de çocu?unu atmaya çal???yor.Bizim vah?et gibi gördü?ümüz ...
yazının devamı için tıklayın

İletişimin Sırrı

Salı, 28 Eylül 2010
İletişimin Sırrı     Küçük kızım beş on sözcüklü kelime hazinesine rağmen herşeyi anlıyor ve beden diliyle cevaplar veriyor sorularımıza tüm sevimliliğiyle.Aslında bu hal insan ilişkilerinin çıkmazlarından birine daha merhem oluyor bence.Küçük kızım iletişimde önce dinlemek ve anlamak sonrasında konuşmaya geçmek en doğru olanı diye hatırlatıyor bize.Yanılıyor muyum?
yazının devamı için tıklayın