Mavi Dünya
Pembe Dünya

Eylül 2010 için Arşiv

07 Temmuz 2010 ?ar?amba

Salı, 28 Eylül 2010
07 Temmuz 2010 Çar?amba   Bugünlerde minik k?z?mla en sevdi?imiz ?ey Caillou (Kayu)'yu seyretmek.Pek çok çocuk gibi o da bay?l?yor Caillou'ya.Bir arkada??m annesi babas? olan tek çizgi film kahraman? tespitinde bulunmu?tu. Ne kadar hakl?...   Çocuklar?n 2 ve 4 ya? aras?nda pek çok yabanc? dili ö?renebileceklerini okumu? ve duymu?tum uzmanlardan. Seyretmeye ba?lad??? ilk ...
yazının devamı için tıklayın

02 Temmuz 2010 Cuma

Salı, 28 Eylül 2010
pay to write my paperh2 class="date-header" style="text-align: center;"> 02 Temmuz 2010 Cuma   Minik k?z?m?n büyüdü?ünü hayretle takip etmeye devam ediyorum.Evet beklenen,herkeste olan bir geli?im süreci ama ilk günden itibaren günden güne bir bebe?in seyrini farkederek takip etmek ba?ka bir ?eymi?.   Bugünlerde -sanki  tek tek ö?retmi?iz gibi-her?eyi söylemeye çal??mas? nas?l bir ilahi mucizeyle ...
yazının devamı için tıklayın

23 Haziran 2010 ?ar?amba

Salı, 28 Eylül 2010
23 Haziran 2010 Çar?amba     Minik k?z?m hasta.Gece ba?layan ate? ve ishali onu da bizi de epeyce zorlad?.Sevimli hallerine al???nca omzumda ate?ler içinde yat??? benim için oldukça üzücüydü.Sabah doktora götürdük,neyseki ?imdi iyi de ben de kendimi çok daha iyi hissediyorum.    Enteresand?r normalde bez ba?lad???m minik k?z?m geceden beri tuvalete ta??yor beni ...
yazının devamı için tıklayın

02 Haziran 2010 ?ar?amba

Salı, 28 Eylül 2010
02 Haziran 2010 Çar?amba     Minik k?z?mla bugün i?e gitmeden önce konu?urken;   Gülrucum dua et de park?m?z çabuk bitsin in?.o zaman seni s?kça parka götürürüm dedim.O an küçük k?z?ma bakt???mda minicik ellerini aç?p bir ?eyler söylemeye çal??t?g?n? gördüm.Nas?l bir masumiyet,nas?l bir huzur bu anlatamam.Hiç bozmayal?m in?.bu masumiyeti,bir anne olarak iyilerle ve ...
yazının devamı için tıklayın

Ana k?z

Salı, 28 Eylül 2010
essay writerp>   Ana k?z  bugünlerde sakin sulara demirledik gemimimizi .Gayet sukunetle ve mutlulukla geçiriyoruz vakitlerimizi.Ba??ml? ili?kimiz ?imdilik birbirine ba?l? anne k?z ili?kisine döndü,bakal?m ilerleyen günler ne gösterecek.   Konu?maya çal??ma çabalar? da çok ilginç.T?pk? yabanc? bir dili ö?reniyor gibi söyleyebildi?i bir kaç kelimeyle anlat?yor derdini.   Geçenlerde "baba bizi adda götürür müsün" de ...
yazının devamı için tıklayın

Anneler ve K?zlar?

Salı, 28 Eylül 2010
Anneler ve K?zlar? 23 May?s 2010 Pazar   Küçükken annemin topuklu ayakkab?lar?n? giymekten büyük bir mutluluk duyard?m.Ayna kar??s?na geçer,uzun boylu halimi hayal ederdim anneme yakalanana kadar:)Büyümek topuklu ayakkab? giymekti benim için bir anlamda.?lginçtir ?imdi hiç topuklu ayakkab?m yok.Buna ra?men minik k?z?m topuklu ayakkab?lar? annesinden önce ke?fetti.Topuklu ayakkab? görmü?se gitti?imiz yerlerde, ç?kart?p hemen ...
yazının devamı için tıklayın

Biliyorum sen bir meleksin…Bana yard?m i?in g?nderildin…

Salı, 28 Eylül 2010
Biliyorum sen bir meleksin...Bana yard?m için gönderildin... 18 May?s 2010 Sal?         Her çocuk anne ve babas?n?n gö?sünden kalbini ç?kar?p temizleyen bir melektir, bana kal?rsa...    ?nsan?n en yal?n halinin emanetçisi oldu?umdan beri hayat?,insanlar?,nesneleri ona anlatmaya çal???yorum.Art?k ac?lar?m?n,sevinçlerimin,hüznümün ve ya?ad???m her ?eyin bir anlam? oldu?una daha çok inan?yorum.   Onun bir kötülü?ü bizden ö?renmesi ihtimali ...
yazının devamı için tıklayın

A??r a??r ??kacaks?n bu merdivenlerden…

Salı, 28 Eylül 2010
A??r a??r ç?kacaks?n bu merdivenlerden... 11 May?s 2010 Sal?   Dese de Ahmet Ha?im minik k?z?m tüm h?z?yla merdiven ç?k??lar?na ve ini?lerine devam ediyor.Bu onun için öyle bir tutki ki saatlerce b?km?yor,y?lm?yor,enerjisi durmuyor.Ne yapaca??m? ?a??rm?? durumday?m.Dubleks bir eve gitmek,merdiveni olan bir restoranta gitmek,merdivenli bir salonda dü?üne kat?lmak bizim için tam bir ...
yazının devamı için tıklayın

Uzun zaman?n ard?ndan…

Salı, 28 Eylül 2010
Uzun zaman?n ard?ndan... 28 Nisan 2010 Çar?amba    Küçük k?z?m 21 Nisan itibariyle 20.ay?n? bitirdi.H?zla büyüse de ona bakt?g?m her an kuca??ma verdikleri o an? hat?rl?yorum.Az önce bebeklik hallerine bakt?k yeniden...?yi ki en ba??ndan  her an? birlikte de?erlendirerek geçirmi?iz.Pek çok video görüntüsü var,kendi küçüklü?üne ?ahit olmas?n? arzulad???m.Belki de bu sebeple kendi yarat?l?? gayesini bizden çok daha ...
yazının devamı için tıklayın

G?lru ve merdiven

Salı, 28 Eylül 2010
Gülru ve merdiven 17 Nisan 2010 Cumartesi    Gülru son sürat gezmelere devam ediyor.Merdiven ç?k?p inmek en büyük zevki.Hatta b?kt?rana kadar.Dün dubleks bir eve gitti?imizde tam 4 saat boyunca merdiven inip ç?kmaktan b?kmad???n? görünce sevdi?i ?eyler üzerindeki hali beni korkutmad? de?il.Üç insan eskitti bu süre zarf?nda kendisiyle ilgilenen ve yorulan...:)Ama o ...
yazının devamı için tıklayın